Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit

var mı bir şeyler?

üç ayda yaşlanmışım.

seninle kim kalacak
ışıklar kapanınca
benden çok uzakta?

forgive me father, i’ll sin.

yarak gibi tek kaldım evde

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter