Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit

hüzün sezonu açıldı.
hoşgeldin eylül.

Bu hayat olmamış ya hiç zevkli değil gidiyorum ben.

(erzurum’da yaşıyor)

(Source: ziplayanfil)

nejat işler olsa vermelere doyamazsınız vol.bilmemkaçolduartık

merhaba depresyon.
merhaba canım.

ceyhun yılmaz dedin, bizimla değilsın tobosonunherifi

uyumak istemiyorum

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter